Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Meneertje Teelepel en de klant gesloten wordt.

Meneertje Teelepel behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop van Meneertje Teelepel leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Meneertje Teelepel behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens

Meneertje Teelepel is een concept van Thomas Reyntens met zetel te Melsen.
Het correspondentieadres is: Makkegemstraat 6, 9820 Melsen
meneertjeteelepel@gmail.com
0474/30.10.00
BTW nr: BE0691.984.934

3. Workshops

Meneertje Teelepel organiseert workshops lepelsnijden. De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website www.meneertjeteelepel.be. De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zoveel als mogelijk gerespecteerd.

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Dit is afhankelijk onder meer afhankelijk van de locatie van de workshop. Meneertje Teelepel behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.

Na een online inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw bestelling via e-mail met een betalingsuitnodiging. Na betaling van het inschrijvingsgeld is uw inschrijving definitief.

Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop met het dagverloop en praktische info.

Meneertje Teelepel en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Meneertje Teelepel hiervoor als een vermoeden van bewijs.

5. Annulatie / afgelasten

Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld te worden via telefoon of mail (meneertjeteelepel@gmail.com). Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Meneertje Teelepel.

Bij annulering (door de deelnemer) tot uiterlijk 7 dagen voor de geplande workshop wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.
Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de workshop wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht.
Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt. Indien het bij uitzondering toch mogelijk blijkt de inschrijving te verplaatsen naar een ander moment wordt er een administratieve kost aangerekend van 15€.
Een goede oplossing kan zijn om zelf een vervanger te zoeken voor jouw plaats. Op die manier gaat er geen plaats voor de workshop verloren en kan je zelf je inschrijvingsgeld recupereren.

Meneertje Teelepel behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten door omstandigheden. In dat geval, wordt de mogelijkheid geboden om een nieuwe workshop te boeken of wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.
Meneertje Teelepel behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen.

De betaling gebeurt door middel van overschrijving op rekeningnummer BE86 0636 4075 4450 of ter plaatse cash of via een betalingsapp (ten laatste op de dag, voor aanvang, van de workshop).

De betaling dient in orde te zijn voor de aanvang van de geplande workshop, zoniet heeft Meneertje Teelepel het recht u te weerhouden van de workshop.

7. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Meneertje Teelepel op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

We wijzen er alle deelnemers op dat het werken met houtbewerkingsgereedschappen de nodige risico's met zich meebrengt. Deze risico's kunnen drastisch beperkt worden door de gereedschappen te hanteren met de nodige voorzichtigheid, beschermingsmiddelen te gebruiken en de gegeven instructies op te volgen. Het wordt aangeraden om gesloten schoenen en lange broek te dragen tijdens de workshops. Door zijn/haar deelname aan workshop, verklaart de deelnemer hiervan op de hoogte te zijn en ontslaat Meneertje Teelepel van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ongevallen.

In geval van schadeaanspraken naar Meneertje Teelepel dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezente worden door de deelnemer.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de deelnemer, kan Meneertje Teelepel de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de deelnemer.

9. Auteursrechten en Copyright

Op alle foto's en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Meneertje Teelepel is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Meneertje Teelepel. Meneertje Teelepel heeft recht op alle beelden voor persoonlijk commercieel gebruik. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

10.Privacy

Meneertje Teelepel heeft het recht de persoonsgegevens van de deelnemer bij te houden en verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de deelnemer zelf.
Deelnemers worden automatisch opgenomen in de nieuwsbrief, indien u hiervoor wenst uit te schrijven kan u mailen naar meneertjeteelepel@gmail.com.

11. Klachten

Klachten met betrekking tot een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan Meneertje Teelepel ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen Meneertje Teelepel en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.

12. Verzendingen

Wanneer een artikel aangekocht wordt (al dan niet online) kan u deze persoonlijk afhalen of laten opsturen. De verzendinggebeurt door B-post. De bestellingen worden steeds zorgvuldig verpakt. Meneertje Teelepel is verantwoordelijk voor de bestelling tot de aflevering.

Verzendingskosten worden bovenop de prijs aangerekend.